Przedświąteczna sesja RM i przyjęcie budżetu Gminy i Miasta.

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach radni przyjęli budżet miasta na rok 2020.

Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło omówił założenia przyszłorocznego budżetu, poinformował o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej – na temat budżetu na rok 2020, na temat wieloletniej prognozy finansowej oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020. Pozytywne stanowisko radnych wyraził następnie radny Stanisław Breza, Przewodniczący Komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie 227.265.184,71 zł, a wydatki 230.508.084,72 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 27.342.604,02 zł.

Zaplanowane na przyszły rok i najbliższe lata zadania priorytetowe to:

  • zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE – poprawa jakości powietrza i ograniczenie CO2 oraz pyłów PM10;

  • likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie Familoków do sieciowego nośnika ciepła

  • remont zabytkowego zameczku w Leszczynach wraz z rewitalizacją społeczną i infrastrukturalną

  • budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku – ekologia i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • budowa sali gimnastycznej w Palowicach

  • adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru SP 8 na pomieszczenia przedszkolne – poprawa warunków edukacji przedszkolnej

  • przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieńsku wraz z budową kanalizacji deszczowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowany deficyt budżetu miasta wyniesie 3.242.900,00 zł. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu: przychody ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.000.000,00 zł, przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.242.900,00 zł.

W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny złożył podziękowania dla pracowników Urzędu na czele ze Skarbnikiem Gminy i Miasta za przygotowanie projektu budżetu, podziękował również radnym za współpracę i wspólne określanie kierunków rozwoju dla Gminy i Miasta.

„Dziękuję za przyjęcie budżetu, ale także dziękuję wszystkim którzy ten budżet przygotowywali. Budżet to najważniejsza uchwała, która dotyczy funkcjonowania Urzędu i jednostek, uchwała, która determinuje rozwój gminy, a także pozwala realizować politykę gminną, która jest ustalona w strategii rozwoju. Każdorazowo budżet jest budżetem możliwości, a nie potrzeb. Dziękuję przewodniczącemu komisji budżetowej za wszystkie uwagi będące kluczowe dla realizacji budżetu oraz jego tworzenia. Co warte podkreślenia, ten budżet jest najwyższym budżetem w historii Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W przyjętym budżecie mamy zapisanych szereg zadań, wytyczyliśmy więc kolejne ambitne cele i dołożymy wszelkich starań, aby ten budżet pozytywnie zrealizować z korzyścią dla naszych mieszkańców. Przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia chciałbym więc Państwu podziękować i życzyć wszystkiego dobrego, aby nasza współpraca układała się pomyślnie, dla dobra społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ”.

Na zakończenie, do złożonych przez burmistrza życzeń świątecznych przyłączyli się Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, który gościł na sesji w Czerwionce-Leszczynach i omówił najważniejsze zadania zrealizowane przez Powiat na terenie Gminy i Miasta w 2019 roku, a także plany na rok 2020. W przedświątecznym czasie nie zabrakło kolejnych akcentów nawiązujących do tradycji Bożego Narodzenia. Radni przełamali się opłatkiem i wspólnie zaśpiewali kolędę.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony Gminy i Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *