Ostania sesja Rady Miejskiej w tym roku.

Przewodniczący Rady miejskiej Bernard Strzoda informuje iż nie ostania zwyczajna sesja Rady Miejskiekiej Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny odbędzie się się w 30 Poniedziałek 30 Grudnia 2019 o godzinie 13:00 w Centrum Kulturalno Edukacyjnym

PLAN SESJI

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2020 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl z 2017, poz. 3008 z późn. zm.)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik  do uchwały nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  7. Wolne głosy.
  8. Zakończenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *